ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ: ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ

Kannada Life

29,939 views


Share with Link:
Published on March 01, 2019
Maha Shivaratri in Karnataka: Know the Maha Shivaratri Pooja Vidhi and Auspicious time for the Pooja activities and procedures like Fasting, Samagri Pooja, Sankalpa, Mantras, Parana Timings - in Kannada Language. ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ: ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಶಿವಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Up next
Autoplay