ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಈ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

Kannada Life

125,437 views


Share with Link:
Published on March 03, 2019
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ : Lighting this Deepa on Mahashivaratri opens all doors to make money flow towards you. ನಾಳೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಈ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

Up next
Autoplay