ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಈ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

Kannada Life

126,630 views


Share with Link:
Published on March 03, 2019
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ : Lighting this Deepa on Mahashivaratri opens all doors to make money flow towards you. ನಾಳೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಈ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

Disclaimer

Kannada Life does not guarantee the accuracy or reliability of any of the information, content or advertisements contained in, resulting from, or linked to this Youtube Channel. It is hereby stated that you, the person accessing this Kannada Life Youtube Channel, acknowledge and agree that any reliance upon any of these Videos shall be at your sole judgment and risk. Information here or advice may or may not influence your beliefs and actions but in all cases and at all times you are the only responsible. This Video is for Education Purpose only. In this Video, Images Belongs to Respective Owners and are used for Fair Purpose. If you have any specific concerns about this video or our position on the fair use defense, please contact us at vb.circle (at)gmail DOT com so we can discuss amicably. Thank you.

Up next
Autoplay