ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನದಿಂದ ಹೀಗೆ ಬರೆದರೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ Main Door Vastu Turmeric Remedy

Kannada Life

138,099 views


Share with Link:
Published on March 13, 2019
Write This Auspicious Symbol with Turmeric on the Main Door to attract Wealth - Kannada Language. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನದಿಂದ ಹೀಗೆ ಬರೆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Up next
Autoplay