ಶಿವ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ? How to Perform Shiva Pooja?

Kannada Life

5,027 views


Share with Link:
Published on September 25, 2017
How to Get Blessing from Lord Shiva in Kannada? How to do Shiva Pooja, Shiva Naivedya, Shiva Archane, Shiva Abhisheka? ಪ್ರತಿ ದೇವರಿಗೂ ಪೂಜಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ಪದ್ದತಿಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವನಿಗೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಕೋರಿಕೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಆರಾಧನೆ ನಿಯಮವಿರುತ್ತದೆ.

Up next
Autoplay