ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಗಳು ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಶನಿವಾರ ದಿನ ಇದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ

Kannada Life

129,044 views


Share with Link:
Published on September 01, 2018
How to Worship Lord Shani on Saturday in Kannada? ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಗಳು ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಶನಿವಾರ ದಿನ ಇದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ

Up next
Autoplay