ತಥಾಸ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಸಮಯ | ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕೋರಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ

Kannada Life

188,586 views


Share with Link:
Published on July 28, 2018
Tathastu Gods Importance in Kannada: Hindu Mythology. Find Vidoes Related to Spirituality in our Kannada Language.

Up next
Autoplay