ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೆಸೆ ಬದಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣಾ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು

Kannada Life

11,072 views


Share with Link:
Published on September 24, 2018
Dakshinamurthy Mantra for Success in Studies- Kannada: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೆಸೆ ಬದಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣಾ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.

Up next
Autoplay