ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ಈ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು 108 ಬಾರಿ ತಪ್ಪದೇ ಪಠಿಸಿ

Kannada Life

25,649 views


Share with Link:
Published on September 10, 2018
Astrological Ganesha Remedy for Loan and Debt Problems in Kannada. ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ಈ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಗರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಹೀಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ. Recite this Great Mantra for Overcoming Credit/Loan/Money Problems in Kannada.

Up next
Autoplay