ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 7 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ: Early Morning Pooja

Kannada Life

72,320 views


Share with Link:
Published on January 07, 2019
Earn the grace of Lord Shiva and God Chandra with Salt like mentioned in the Video before 7AM to increase Wealth and Prosperity - Kannada Language. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 7 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ

Up next
Autoplay