ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಶಿವನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ : Amavasya Shiva Pooja

Kannada Life

80,022 views


Share with Link:
Published on October 05, 2018
Offer these things to Lord Shiva on Amavasya for Good Health and Wealth - Kannada Language. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಶಿವನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. How to do Amavasya Shiva Pooja at Home in Kannada

Up next
Autoplay