ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮಗಳು | How to Celebrate Hindu Housewarming Ceremony?

Kannada Life

6,106 views


Share with Link:
Published on July 29, 2018
ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. Gruha Pravesha Tips and Important Rules for your New House in Kannada. ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಶುಭಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮಗಳು. How to do Gruha Pravesha in Kannada?

Up next
Autoplay