ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ? Ganesha Idol Visarjane Rituals

Kannada Life

6,347 views


Share with Link:
Published on August 25, 2017
How to do Immersion of Shree Ganesha Idol? What are Important Rules to be followed while immersing Ganesh idols in Water? ಹೇಗೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ, ನೀತಿ, ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ವಿನಾಯಕನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಹ ಅದೇ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.

Up next
Autoplay