ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮನೆಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ

Kannada Life

21,105 views


Share with Link:
Published on January 25, 2019
Learn How to Place Traditional Copper Chombu with Water and Coin in the House to remove Negative Energies and let the Positive Energy fill your home using these Vastu Tips - Kannada Language. ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮನೆಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

Up next
Autoplay