5 ಸೋಮವಾರಗಳು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಶಿವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರವಾಗಿ ಧನಯೋಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ

Kannada Life

49,206 views


Share with Link:
Published on January 06, 2019
Worship Lord Shiva with Rice for 5 Mondays to get Dhana Yoga - Kannada Language. This Shiva Pooja with Rice can help you lead a Trouble Free and Happy Life. 5 ಸೋಮವಾರಗಳು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಶಿವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರವಾಗಿ ಧನಯೋಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. How to please Lord Shiva with Rice for Wealth in Kannada?

Up next
Autoplay