ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ: ಸೊಂಡಿಲು ಯಾವ ಕಡೆಯಿರುವ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟ: Trunk of Lord Ganesha

Kannada Life

9,517 views


Share with Link:
Published on September 06, 2018
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥ : How to select Ganesha Idol in Kannada Language? Which Side Should be The Trunk of Lord Ganesha? ಸೊಂಡಿಲು ಯಾವ ಕಡೆಯಿರುವ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟ

Up next
Autoplay